Πολιτικός Μηχ/κός Α.Π.Θ. - Γεωτεχνικός
Γεωτεχνικός Μηχ/κός Περιβάλλοντος S.I.T. USA

ΙΔΙΟΤΗΤΑ : ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ & ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.
ΘΕΣΗ : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τ.Θ. 60480, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. κέντρο 2310-383.500, fax. 2310- 383.501
http://www.geognosi.gr/tsatsos, e-mail:ntsatsos@geognosi.gr

gr eng